Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

A new method for collecting the garbage non – using energy

- Tên bài báo: "A new method for collecting the garbage non – using energy"

- Tác giả: Lê Phương Trường và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International conference on green technology and sustainable deverlopment

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn:Download