Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Optimization of Process Parameters for Car Side Mirror by Using Taguchi Method and Artificial Neural Network

- Tên bài báo: "Optimization of Process Parameters for Car Side Mirror by Using Taguchi Method and Artificial Neural Network"

- Tác giả: Trần Bích Sơn và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International Symposium on Nano Science and Technology 2011 (ISNST)

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download