Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Hemodynamics and Mechanical Behaviors of Aortic Heart Valves: A Numerical Evaluation

- Tên bài báo: "Hemodynamics and Mechanical Behaviors of Aortic  Heart Valves: A Numerical Evaluation"

- Tác giả: Nguyễn Bá sơn và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics (BMEI)

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download