Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Quasi-Steady Flow Dynamics Study of Human Aortic Valve: An Evaluation with Numerical Techniques

- Tên bài báo: "Quasi-Steady Flow Dynamics Study of Human Aortic Valve: An Evaluation with Numerical Techniques"

- Tác giả: Nguyễn Bá sơn và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: The 21st International Symposium on Transport Phenomena 2010, Kaohsiung City, Taiwan

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download