Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Stock index forecasting for Vietnam's stock market

- Tên bài báo: "Stock index forecasting for Vietnam's stock market"

- Tác giả: Dương Văn Sơn và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: The Sixth International conference on "Genetic and Evolutionary Computing" Kitakyushu, Japan August 25~28, 2012

- Lĩnh vực: Tài chính ngân hàng

- Toàn văn: Download