Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Final expression classification method based on pseudo zernike moment and radial bas-ic function network

- Tên bài báo: "Final expression classification method based on pseudo zernike moment and radial bas-ic function network"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International conference on machine learning and computing (ICML 2011)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download