Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Face recognition using circularly orthogonal moment and radial basic function neural network & genetic algorithm

- Tên bài báo: "Face recognition using circularly orthogonal moment and radial basic function neural network & genetic algorithm"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: The pacific rim international on conference on artificial intelligence (PRICAI)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download