Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Multiple Sequence Alignment on the Grid Computing using Cache Technique

- Tên bài báo: "Multiple Sequence Alignment on the Grid Computing using Cache Technique"

- Tác giả: Trần Văn Lăng và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: International Journal of Computer Sience and Telecommunications, Vol 3, Issue 7, July 2012

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download