Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Simulink/Modelsim Co-Simulation of Sensorless PMSM Speed Controller

- Tên bài báo: "Simulink/Modelsim Co-Simulation of Sensorless PMSM Speed Controller"

- Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Proceedings of the 2011 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA 2011), Malaysia

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download