Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Design and Simulation of a speed control IC for PMSM drive based on neural fuzzy control

- Tên bài báo: "Design and Simulation of a speed control IC for PMSM drive based on neural fuzzy control"

- Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: ELECTRIMACS 2011, 6-8th June 2011, Cergy-Pontoise, France

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn: Download