Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Removing lipid from crude collagen of Pangasius hypophthalmus with supercritical carbon dioxide

- Tên bài báo: "Removing lipid from crude collagen of Pangasius hypophthalmus with supercritical carbon dioxide"

- Tác giả: Lê Thị Thu Hương và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering, 2011, HCMC, VN

- Lĩnh vực: Công nghệ Sinh học Môi trường

- Toàn văn: Download