Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Facial expression classification using zernike moment invariant and Artificial neural network

- Tên bài báo: "Facial expression classification using zernike moment invariant and Artificial neural network"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 2010 Second IITA International Joint Conference on Artificial Intelligence (IITA-JCAI 2010)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn:

Download