Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Design and Simulation of Adaptive Speed Control for SMO-Based Sensorless PMSM Drive

- Tên bài báo: "Design and Simulation of Adaptive Speed Control for SMO-Based Sensorless PMSM Drive"

- Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: 4th International Conference on Intelligent and Advanced Systems, pp. 731-736, 2012

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn:Download