Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Optimized FPGA design, verification and implementation of a neuro-fuzzy controller for PMSM drives

- Tên bài báo: "Optimized FPGA design, verification and implementation of a neuro-fuzzy controller for PMSM drives"

- Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Mathematics and Computers in Simulation, MATCOM.2012

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn:Download