Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Hybrid multi-biometric person authentication system

- Tên bài báo: "Hybrid multi-biometric person authentication system"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: World Congress on engineering and computer science (WCECS)

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn:

Download