Bài báo khoa học quốc tế

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học quốc tế

Forecasting the manpower requirement in vietnamese tertiary institutions

- Tên bài báo: "Forecasting the manpower requirement in vietnamese tertiary institutions"

- Tác giả: Nguyễn Như Tỷ và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Asian Journal of Empirical Research

- Lĩnh vực: Quản trị

- Toàn văn: Download