Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Phân tích các yếu tố gây xung đột trong việc thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật

- Tên bài báo: "Phân tích các yếu tố gây xung đột trong việc thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật"

- Tác giả:Trần Trung Kiên và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí giao thông vận tải

- Lĩnh vực: Kỹ thuật công trình

- Toàn văn: Download