Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Một số lưu ý khi sử dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng

- Tên bài báo: "Một số lưu ý khi sử dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng"

- Tác giả:Trần Trung Kiên và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí của bộ xây dựng

- Lĩnh vực: Kỹ thuật công trình

- Toàn văn: Download