Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Vấn đề danh từ chung, tên riêng, thành tố chung trong địa danh ở Đồng Nai

- Tên bài báo: "Vấn đề danh từ chung, tên riêng, thành tố chung trong địa danh ở Đồng Nai"

- Tác giả:Nguyễn Thái Liên Chi

- Tạp chí/ Hội thảo: Ngôn ngữ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học, tháng 8/2011

- Lĩnh vực: Việt Nam học

- Toàn văn:Download