Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với người công giáo Đồng Nai

- Tên bài báo: "Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với người công giáo Đồng Nai"

- Tác giả:Phạm Thị Bích Hằng

- Tạp chí/ Hội thảo: Nghiên cứu tôn giáo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Tháng 5/2012

- Lĩnh vực: Việt Nam học

- Toàn văn:Download