Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàn kết hợp rung và lắc thẳng SLR – 3.000

- Tên bài báo: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàn kết hợp rung và lắc thẳng SLR – 3.000"

- Tác giả: Phạm Văn Toản và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Tạp chí hoạt động khoa học

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn:Download