Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Application of FPGA to control speed of permanent magnet synchronous motor without sensor

- Tên bài báo: "Application  of FPGA to control speed of permanent magnet synchronous motor without sensor"

- Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đồng Nai

- Lĩnh vực: Cơ điện

- Toàn văn:Download