Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Cách thức xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng

- Tên bài báo: "Cách thức xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng"

- Tác giả: Nguyễn Văn Tân và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Hội thảo xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình CDIO

- Lĩnh vực: Giáo dục

- Toàn văn: Download