Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Lạc Hồng

- Tên bài báo: "Xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Lạc Hồng"

- Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương Thanh

- Tạp chí/ Hội thảo: Hội nghị CDIO toàn quốc 2012. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập Quốc tế: Mô hình CDIO

- Lĩnh vực: Giáo dục

- Toàn văn:Download