Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

So sánh cấu trúc protein sử dụng mô hình tổng quát

- Tên bài báo: "So sánh cấu trúc protein sử dụng mô hình tổng quát"

- Tác giả: Văn Đình Vỹ Phương và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Hưng Yên, 19-20 tháng 8 năm 2010

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download