Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Nghiên cứu giải pháp xây dựng bệnh án điện tử hỗ trợ chẩn đoán y khoa

- Tên bài báo: "Nghiên cứu giải pháp xây dựng bệnh án điện tử hỗ trợ chẩn đoán y khoa"

- Tác giả: Trần Văn Lăng và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Cần Thơ, 7-8 tháng 10 năm 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download