Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cấu trúc protein

- Tên bài báo: "Lập chỉ mục cơ sở dữ liệu cấu trúc protein"

- Tác giả: Phan Mạnh Thường và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Đồng Nai, 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: download