Bài báo khoa học trong nước

Tạp chí Khoa học - Đào tạo  »  Bài báo khoa học trong nước

Nhận dạng mặt người dùng Polar cosine transform và mạng radial basic function

- Tên bài báo: "Nhận dạng mặt người dùng Polar cosine transform và mạng radial basic function"

- Tác giả: Trần Bình Long và đồng tác giả

- Tạp chí/ Hội thảo: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Cần Thơ, 07-08 tháng 10 năm 2011

- Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

- Toàn văn: Download